LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT

Gebruiksvoorwaarden van de website

Deze Gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar daarin wordt verwezen) vertellen u de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website die wordt gehost op www.visittotnes.co.uk ("onze site"). Het gebruik van onze site omvat het bezoeken, doorbladeren en/of anderszins gebruiken van onze site.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken, want ze zijn van toepassing op uw gebruik van onze site. Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstige raadpleging.

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

Andere toepasselijke voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

  • Onze Privacybeleidwaarin de voorwaarden staan beschreven waaronder wij persoonsgegevens verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door onze site te gebruiken stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
  • Onze Cookiebeleidwaarin informatie staat over de cookies op onze site en die door uw gebruik van onze site in uw browser kunnen worden opgeslagen.

Informatie over ons

Onze site wordt beheerd door de gemeenteraad van Totnes ("We“, “us" of "onze“).  Wij zijn een gemeenteraad (onder de Local Government Act 1972), met ons kantoor en belangrijkste handelsadres The Guildhall Office, 5 Ramparts Walk, Totnes, Devon, Engeland TQ9 5QH.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen.

Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend zijn voor u.

Veranderingen aan onze site

Wij kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud te allen tijde wijzigen. De inhoud van onze site kan echter op elk moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht deze bij te werken.

Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, vrij zal zijn van fouten of omissies.

Toegang tot onze site

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis. Wij kunnen onze site of een deel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle afspraken die nodig zijn voor uw toegang tot onze site.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en het daarop gepubliceerde materiaal.  Dergelijk materiaal wordt beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen over de hele wereld.  Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud van onze site.

Als u de inhoud van onze site op een andere manier wilt gebruiken dan hierboven beschreven, neem dan contact op met [email protected].

U mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of andere grafische elementen los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde medewerkers) als auteurs van de inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt, komt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk te vervallen en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

Geen vertrouwen in informatie

De inhoud van onze site dient uitsluitend ter algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze site.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, verzekeringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site nauwkeurig, volledig of up-to-date is.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door het Engelse recht.

Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle impliciete voorwaarden, garanties en verklaringen van deze gebruiksvoorwaarden uit. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij ook de aansprakelijkheid uit voor alle uitdrukkelijke garanties en verklaringen die op onze site te vinden zijn.

Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins onder welke juridische theorie dan ook, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

  • gebruik van, of onmogelijkheid tot gebruik van, onze site; of
  • gebruik van of vertrouwen op de inhoud van onze site.

Als u een zakelijke gebruiker van onze site bent, wijzen wij u erop dat wij met name niet aansprakelijk zijn voor onder meer

  • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
  • bedrijfsonderbreking;
  • verlies of corruptie van gegevens;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • alle indirecte, bijzondere of gevolgschade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, distributed denial-of-service attack of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of van het downloaden van inhoud op de site of op een daaraan gekoppelde website.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die aan onze site gekoppeld zijn. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze websites.

Virussen

Wij garanderen niet dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, te introduceren. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval. Als u deze bepaling overtreedt, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden.

Linken naar onze site

U mag geen link naar onze website plaatsen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert waar die niet bestaat.

U mag geen link naar onze site leggen met een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet worden ingelijst op een andere site.

Wij behouden ons het recht voor om koppelingen zonder kennisgeving in te trekken.

Links en bronnen van derden op onze site

Wanneer onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt.

Wij hebben geen controle over of verantwoordelijkheid voor de inhoud van die sites of bronnen.

Toepasselijk recht

Als u een consument bent, dient u er rekening mee te houden dat deze Gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, worden beheerst door Engels recht en dat u of wij deze Gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan voor de Engelse rechter kunnen brengen. Indien u echter woonachtig bent in Noord-Ierland, kunt u deze Gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en totstandkoming ook in Noord-Ierland aanhangig maken, en indien u woonachtig bent in Schotland, kunt u deze Gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en totstandkoming ook in Schotland aanhangig maken.

Indien u een bedrijf bent, worden deze Gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door Engels recht. Wij stemmen beiden in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales met betrekking tot geschillen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen).

Contacteer ons

Om ons te contacteren, stuur een e-mail naar [email protected].

Bedankt voor uw bezoek aan onze site.